Groepsleerkracht:

Carmen Hesselink (maandag t/m vrijdag)

Contact:                                                                                                                                                                                                            

carmenhesselink@archipelprimair.nlInformatie groep 4

De dag start altijd met de check-in en eindigt met de check-out. Hierin kunnen de kinderen aangeven hoe zij er bij zitten die dag door middel van smileys, daar kunnen zij kort iets over vertellen. Mochten er bijzonderheden uitkomen kan de leerkracht hier rekening mee houden. Hieronder staan de methodes uitgelegd waar wij mee werken. 

Atlantis
Iedere dag wordt er 20 minuten gelezen, één keer per week mogen dit ook strips zijn. Bij de nieuwe leesmethode Atlantis zitten ook leesboeken waar iedere dag uit voorgelezen wordt. Atlantis is een leesmethode waar technisch lezen en begrijpend lezen samengevoegd wordt. Dit hebben we dan ook dagelijks.
Binnen de school hebben we natuurlijk onze bibliotheek waar de leerlingen twee keer per week de mogelijkheid hebben om een boek uit te zoeken en te ruilen.

Getal en ruimte junior
Getal en ruimte junior is de nieuwe rekenmethode. De leerlingen werken allemaal in een leerwerkboek, hier staan de opdrachten in, maar hier wordt ook in geschreven. Dat betekent dat de leerlingen maar één boek hebben waar uit gewerkt wordt, dit is erg overzichtelijk. Deze methode werkt aan één doel per week, hierdoor wordt het doel goed ingeoefend en zijn de leerlingen eigenaar over het proces van dit doel. Naast het leerwerkboek wordt tijdens de instructie gebruik gemaakt van een wisbordje, hier schrijven de leerlingen de stappen en sommen op mee. Zo zijn de leerlingen actief betrokken bij de instructie. Getal en ruimte junior heeft vijf lessen in de week. Aan het begin van een nieuw blok zal u een nieuwsbrief ontvangen waarin de doelen van komend blok beschreven staan, zo bent u als ouder op de hoogte wat uw zoon/dochter leert in die periode.

Taal actief (Taal en Spelling)
Taal
De methode taal actief is opgebouwd uit twee delen, een deel woordenschat en een deel taal verkennen. De woordenschatles bestaat uit een verhaal en twaalf themawoorden die de hele week weer terug komen. Ook maken wij gebruik van het werkboek woordenschat extra, hier wordt er nog uitgebreider aandacht besteedt
aan woordenschat. Dit is ook een wekelijks verhaal met meerdere themawoorden erbij. Het taal verkennen
deel gaat over de zinsopbouw en woordsoorten. Ook zit er een stukje spreken en luisteren in, hier leren de leerlingen hoe ze bijvoorbeeld een interview moeten houden of hoe je een gesprek voert in de winkel. Taal
komt dagelijks terug.

Spelling

Spelling heeft vier lessen in de week, waarvan twee lessen een dictee zijn. Dit dictee bestaat uit acht woorden en wordt gedaan na de uitleg van de categorie. De dag na het dictee is er een verwerkingsles, waarbij de categorie nog een keer wordt geoefend. Om de categorieën van spelling goed te oefenen wordt een dagelijks minidictee gedaan, aan de hand van een stappenplan. Dit dictee bestaat uit vijf woorden en wordt op het wisbordje opgeschreven.

Schrijven
In groep 4 schrijven we met potlood en in blokletters. Halverwege het schooljaar gaan de leerlingen met pen
schrijven. Schrijven doen wij 2 á 3 keer per week.

Zaakvakken
In groep 4 maken de leerlingen kennis met de zaakvakken, geschiedenis (Brandaan), aardrijkskunde (Meander) en natuur (Naut). Dit wordt ook wel het NMB doeboek genoemd. Dit komt één keer per week aan bod. De leerlingen zullen hier nog geen toets van hebben.  

Engels
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met Engels vanaf groep 1. Dit wordt gedaan met de methode van GrooveMe. Zij hebben per thema een actueel liedje en hier zijn dan vier lessen aan verbonden. In de onderbouw zullen het voornamelijk woorden zijn die geleerd worden en nog geen volledige zinnen en gesprekken.

Kanjertraining
Wij werken op school met de kanjertraining. De kanjertraining werkt volgens vijf vaste afspraken:
- we vertrouwen elkaar
- niemand speelt de baas
- niemand lacht een ander uit
- niemand doet zielig
- we helpen elkaar
Tijdens de lessen van kanjertraining zal het gaan over hoe je omgaat met anderen in verschillende situaties. Het gewenste gedrag wordt zoveel mogelijk benoemd. De afspraken van kanjertraining zijn schoolbreed en zal door iedere leerling/leerkracht gehanteerd worden.

Weektaak
Om de zelfstandigheid van de leerlingen te ontwikkelen werken wij vanaf groep 4 met een weektaak. Op de weektaak staat het dagprogramma uitgewerkt met welke lessen er allemaal aan bod komen die week. Ook worden de doelen van die week benoemd op de weektaak, zo weten de leerlingen waar die week aan gewerkt wordt. Wanneer leerlingen klaar zijn met hun les kunnen zij op de weektaak kijken wat ze kunnen doen. Hier wordt werk beschreven wat zelfstandig gemaakt kan worden. Dit werk sluit aan op de doelen van die week. Dit kan zowel verbredend als verdiepend werk zijn.

Beloningssysteem                                                                                                      
Sinds vorig schooljaar werken we met een nieuw beloningssysteem waarbij muntjes/parels verdiend kunnen worden. Voorafgaand wordt er met de klas een beloning gekozen waarvoor gespaard wordt. Door de hele school hangen in verschillende ruimtes de verwachtingen van die ruimte. Bij dit beloningssysteem wordt er gesproken over verwachtingen in plaats van afspraken/regels, dit omhet zoveel mogelijk positief te houden. De muntjes kunnen verdiend worden door gewenst gedrag te laten zien. De muntjes kunnen door alle leerkrachten uitgedeeld worden wanneer er bijvoorbeeld in
de hal of bibliotheek gewenst gedrag wordt laten zien. De leerlingen kunnen de muntjes individueel en gezamenlijk verdienen, uiteindelijk spaar je als klas samen voor de beloning.

Gym/beweegwijs
Op maandag en woensdag hebben we gym. Op maandag zal dit van een vakleerkracht zijn en op woensdag van de eigen leerkracht. Hier zal variërend spel en toestel aan bod komen. Op donderdag om de week is er een instructie van beweegwijs, deze spellen staan vervolgens in de pauze klaar zodat er gericht gespeeld kan worden. In de pauze wordt dit begeleidt door twee juniorcoaches uit groep 8. Na schooltijd is er ook om de week beweegwijs waar de leerlingen zich voor kunnen opgeven.

Parro
Via parro kan er contact gelegd worden met de leerkracht. De leerkracht zal hier ook berichten/mededelingen op plaatsen. Het is ook mogelijk om de leerkracht een bericht te sturen wanneer uw zoon/dochter een afspraak heeft, ziek is of als er bijzonderheden/vragen zijn.

Thuis oefenen
De leerlingen hebben de mogelijkheid om ook thuis te oefenen. Via MOO kan er ingelogd worden, hier staan programma’s als  gynzy kids, squla, taalzee, rekentuin en words&birds. Ook op school wordt er met deze programma’s gewerkt. Iedere leerling heeft hier een gebruikersnaam en wachtwoord van. Ook is het goed om veel te blijven lezen met uw zoon/dochter en ook de kinderen laten voorlezen.

 

 

Mijn kind

  Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.