De zorg structuur op De Parel

Leerlingvolgsysteem

Wij gebruiken een eigentijds leerlingvolgsysteem om ontwikkeling van elk kind in kaart te brengen. Kinderen maken, naast de gewone toetsen, twee maal per jaar toetsen die de school gebruikt om de ontwikkeling van elk kind, maar ook de ontwikkeling binnen een groep en zelfs de ontwikkeling van de hele school goed in kaart te kunnen brengen.
Dat is voor ons belangrijk. Maar ook ouders en kinderen zien door die uitkomsten waar het goed gaat en waar het beter kan.
We analyseren die gegevens nauwkeurig en rapporteren naar elkaar en naar de ouders en de kinderen.
Meten is weten. En ook al zegt het lang niet alles over een kind: het kleurt het plaatje wel degelijk.

Ontwikkeling van kinderen in groep 1 t/m 8: sociaal-emotionele ontwikkeling/speel- en werkgedrag middels het leerlingvolgsysteem Kanvas, dat in relatie staat tot de Kanjertraining

Lees/taal- en rekenvoorwaarden groep 1 en 2: door het leerlingvolgsysteem van Cito: taal voor kleuters/beginnende geletterdheid en rekenen voor kleuters 

Technische leesvaardigheden groep 3 t/m 8: Cito Leestempo en technisch lezen/drie-minuten-toets (DMT)

Spellingvaardigheden groep 3 t/m 8: Cito spelling

Rekenvaardigheden groep 3 t/m 8: Cito rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen ontwikkeling groep 5 t/m 8: Cito begrijpend lezen

Woordenschatontwikkeling groep 3 t/m 8: Cito woordenschat 

De stappen m.b.t. zorg binnen de school

Stap 1: De leerkracht in de groep

De leerkracht werkt handelingsgericht in zijn eigen groep. Hij observeert en signaleert. Hij doet interventies n.a.v. eigen observaties en toets resultaten. De ontwikkeling van ieder kind wordt nauwkeurig gevolgd en d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Daarnaast geven gesprekken met de kinderen de leerkracht informatie om te gebruiken voor mogelijke interventies.
Op grond van de verkregen informatie pleegt de leerkracht interventies. Dit kan resulteren in het maken van een handelingsplan, pre-teaching, verlengde instructie, aanpassen van de leerstof, verbreden of verdiepen van de leerstof.

De leerkracht houdt de ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun zoon of dochter via de vastgelegde ouderavonden. Waar wenselijk worden ouders uitgenodigd tussentijds te praten over hun kind. Dit kan gaan over de leervorderingen maar ook sociale emotionele problematiek. Doel is om samen, ouders/school, het proces van de ontwikkeling van de kinderen te volgen en te bespreken.

Stap 2: De leerkracht overlegt met collega’s

De leerkracht overlegt met collega’s, intercollegiale consultatie. Hierbij gaat het om reflectie en feedback met een parttime collega of met collega’s van de andere groep. Denk hierbij aan het bespreken van een probleem, het uitwisselen van informatie, ideeën, en eventuele oplossingen. Deze consultatie kan plaats vinden tijdens het maandelijkse bouwoverleg of de collega’s maken onderling een afspraak.

Stap 3: De leerkracht overlegt met de Interne Begeleider

De leerkracht bespreekt één keer in de vier weken de zorgleerlingen met de IB-er. Hij doet verslag over de zorg die hij heeft voor de desbetreffende leerling. Deze zorg kan gaan over gedrag of over leerprestaties of sociaal emotionele problematiek. Soms uit zich dat door alleen verslag te doen, je hart even luchten. Daarnaast kan het goed zijn om het geschetste probleem beter in kaart te brengen middels een HGW formulier. Dit formulier vult de leerkracht in, eventueel met ondersteuning van de IB-er, met als doel het in kaart brengen van de belemmerende en beschermende factoren. Naar aanleiding van deze gegevens bespreken de leerkracht en IB-er wat de mogelijke onderwijsbehoeften zijn en worden handelingsgerichte acties geformuleerd. Dit komt tot uiting in een handelingsplan.
Het HGW formulier dient in deze vorm als praatstuk tussen leerkracht en IB-er. Bij een volgende consultatie met de IB-er komen de afspraken terug en wordt bekeken of de geformuleerde acties gecontinueerd worden en/of moeten worden bijgesteld. 

De IB-er kan hierbij ook de onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband), de jeugdconsulent verbonden aan de school of de medewerker Toegang consulteren. Als de behoefte bestaat om een kind nog uitgebreider te bekijken dan worden ouders ook gevraagd om het ouder deel van het HGW formulier in te vullen. Zij kunnen dan de beschermende en belemmerende factoren in beeld brengen als het gaat om de gezin- en vrije tijd situatie. Op deze manier maak je gebruik van de zorg en expertise van de ouders.
De inhoud van het HGW formulier wordt besproken met de ouders, de leerkracht (en) en de IB-er. Indien wenselijk wordt het ondersteuningsteam van de school ingezet. (voor een uitleg: zie Passend Onderwijs situatie 2). Naar aanleiding van dit gesprek kunnen handelingsacties geformuleerd worden. Dit kunnen acties zijn voor op school maar ook voor thuis. De schoolacties worden beschreven in een handelingsplan/ kindplan.

De ouders zijn gesprekspartner en gaan samen met school het proces in. Zij informeren elkaar, houden elkaar op de hoogte.

Zorg en bijzondere onderwijsbehoefte

Kinderen zijn allemaal verschillend en maken ook verschillende dingen mee in hun leven. Dit maakt dat sommige kinderen soms iets anders nodig hebben dan de rest van de groep. Om goed te weten wat de onderwijsbehoefte is en hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen volgen wij de zorgroute van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.

Welke ondersteuning biedt een school? 

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning we kunnen bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk.
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. 

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool. 

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels een aanmeldingsformulier. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar zo mogelijk ten minste 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig zal hebben. Het is mogelijk om uw kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden. Als u dat doet, dan moet u bij de aanmelding aangeven op welke andere scholen u uw kind ook heeft aangemeld. Als u uw kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft deelt met de school. Daarnaast zal de school het ondersteuningsteam inzetten (zie kader). Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouder of verzorger. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties vraagt de school om uw toestemming.
Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de afweging over wat het beste is voor uw kind. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning)  of dat de school samen met u op zoek gaat naar een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.

Situatie 2: uw kind zit al op school. 

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route wordt doorlopen. Een eerste stap voor het aanvragen van extra ondersteuning is een bespreking in het ondersteuningsteam.


Mijn kind