Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
Kim Kaatman 
Ilse te Welscher 

Oudergeleding:
Karola (moeder van Kayan)
Babet

Wat is een MR?

Het bevoegd gezag van de school (directie) is eindverantwoordelijk voor het beleid. Maar de beslissingen die worden genomen voor de school worden in overleg met de MR genomen. Hiervoor is de wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs in het leven geroepen.

Wie zitten er in een MR?

In de MR zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school betrokken zijn. Voor OBS De Parel worden deze in twee groepen (geledingen) verdeeld. Te weten de oudergeleding en de personeelsgeleding.

De oudergeleding wordt gekozen door en uit de ouders van de school. Zo ook wordt de personeelsgeleding gekozen door en uit de personeelsleden van de school. Bij meer dan voldoende kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven. Afhankelijk van het aantal leerlingen wordt het aantal leden van de MR vastgesteld met een minimum van 4. Voor De Parel is het aantal MR leden vastgesteld op 6 leden.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs onderscheidt een drietal algemene rechten voor
de MR en wel de volgende:

 • Informatierecht
  Dit houdt in dat het bevoegd gezag (de directie) de MR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft tijdig verstrekt. De directie moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
 • Recht op overleg
  Dit houdt in dat de MR ten minste 2 x per jaar door de directie in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school met haar te bespreken. De directie en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van reden door beide partijen verzocht wordt. De MR van De Parel vergadert gemiddeld 6 x per jaar.
 • Initiatiefrecht
  Dit betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Bijzondere bevoegdheden

Deze zijn in twee “soorten” onder te verdelen:

 • Instemmingsrecht
  Voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde, besluiten van de directie is vooraf instemming van de MR nodig. De directie mag deze besluiten niet uitvoeren zonder instemming van de MR. Instemming op onder andere ten aanzien van onderwijskundige doelstellingen, schoolplan, leerplan en zorgplan, schoolreglement, het beleid over het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 • Adviesrecht
  Dat wil zeggen dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden de directie advies moet vragen aan de MR. De directie mag het advies beargumenteerd naast zich neerleggen. Adviesrecht onder andere ten aanzien van het beleid aangaande de organisatie van de school, het beleid bij aanstelling en het ontslag van de schoolleiding en het overige personeel, het beleid aangaande toelating en of verwijdering van leerlingen, het beleid aangaande het onderhoud van de school.

   

Documenten

Contact

mr.obsdeparel@archipelprimair.n

Mijn kind